Ort
Hamburg 08.07.2020
Hamburg 05.08.2020
Hamburg 12.08.2020
Kiel 17.08.2020
Hamburg 19.08.2020
Hamburg 26.08.2020
Hamburg 02.09.2020
Dortmund 02.09.2020
Dortmund 02.09.2020
Bremen 08.09.2020
Hannover 09.09.2020
Hamburg 09.09.2020
Kiel 11.09.2020
Hamburg 16.09.2020
Hamburg 23.09.2020
Hamburg 30.09.2020
Kiel 05.10.2020
Hamburg 07.10.2020
Hamburg 21.10.2020
Kiel 23.10.2020
Hamburg 04.11.2020
Hamburg 11.11.2020
Hamburg 18.11.2020
Kiel 23.11.2020
Hamburg 25.11.2020
Hamburg 02.12.2020
Hamburg 09.12.2020
Hamburg 16.12.2020